Privacyreglement Top Zeven B.V.

Top Zeven B.V., gevestigd aan Wateringweg 34, 2031 EJ Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https: //www.topzeven.com

Contactgegevens:

Top Zeven B.V.

Wateringweg 34

2031 EJ Haarlem

0031 23 5319051

 

Alex Lei is de Functionaris Gegevensbescherming van Top Zeven B.V. Hij/zij is te bereiken via alex@topzeven.com

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om de in deze privacy-verklaring genoemde doeleinden. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Top Zeven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Top Zeven B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN) in het geval u ons factureert als eenmanszaak

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Top Zeven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (met als grondslag de overeenkomst)

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (met als grondslag uw toestemming)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (met als grondslag de overeenkomst)

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (met als grondslag de overeenkomst)

– Om goederen en diensten bij u af te leveren (met als grondslag de overeenkomst)

– Top Zeven B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Top Zeven B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Top Zeven B.V.) tussen zit. Top Zeven B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Top Zeven. B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomstZolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar.Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Top Zeven B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Top Zeven B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Top Zeven B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons privacyreglement bij het akkoord gaan met een offerte.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn:

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Wij hebben voor de webhosting van onze WordPress-installatie gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Jurisdictie: Verenigde Staten.

Webhosting

Siteground

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Jurisdictie: Verenigde Staten.

Facturatie en boekhouden

Unit4

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Unit4 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Jurisdictie: Nederland.

Beoordelingen

Google en Facebook

Wij verzamelen reviews via het platform van Google en Facebook. Voor het kunnen achterlaten van een review dient u met uw Google of Facebook account ingelogd te zijn. Bij de gepubliceerde review wordt uw naam getoond, ook voor derden. Google en Facebook hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Jurisdictie: Verenigde Staten.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Jurisdictie: Nederland.

Adverteren

Google Adwords

Om te adverteren in Google’s advertentienetwerk en om bezoekersgedrag op onze website te analyseren delen we uw gegevens met Google. Persoonsgegevens: Klikgedrag, tijd op de website, browsertype, locatie (op provincieniveau).

Jurisdictie: Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Top Zeven B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Top Zeven B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam:  UA-52522007-1

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 50 maanden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Top Zeven B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alex@topzeven.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Top Zeven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Top Zeven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via alex@topzeven.com